بسته بندی زعفران

بسته بندی زعفران در بسته های شکیل و ضدعفونی شده.